Regulamin ZFśS
PROJEKT
 
Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach

I. Zasady ogólne
 
§ 1
 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany został na podstawie przepisów:
ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012 poz.592 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 167), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 14 marca 1994 r. w sprawie sposobu ustalenia przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. nr 43, poz. 168 ze zm.),ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz.191.)

§ 2
 1. Niniejszy Regulamin określa Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej „Regulaminem”, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach ul. Limanowskiego 10 11-200 Bartoszyce.
 2. Regulamin określa zasady przyznawania środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na poszczególne cele, rodzaje i formy działalności socjalnej oraz zasady i warunki korzystania ze świadczeń finansowanych z Funduszu.
 3. Regulamin został uzgodniony z przedstawicielem związków zawodowych działających w szkole.

II. Tworzenie Funduszu
 
§ 3
 1. Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego naliczonego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz odpisów dodatkowych na pracowników niepełnosprawnych oraz na objętych opieką socjalną emerytów i rencistów.
2.      Jego wysokość dla nauczycieli określa art. 53 Karty Nauczyciela, a dla pozostałych pracowników art. 5 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
3.      Kwota naliczonego funduszu na dany rok kalendarzowy, podlega przekazaniu na rachunek funduszu w wysokości i terminach określonych przepisami Ustawy. Coroczny odpis podstawowy tworzy się z:
a.       odpisu na jednego pracownika - nauczyciela w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej, o której mowa w art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela,
b.      odpisu dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli, w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur i rent,
c.       odpisu dla emerytów i rencistów (niebędących nauczycielami) w wysokości 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w II półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą,
d.      odpisu dla pracowników administracji i obsługi będącego iloczynem przeciętnej liczby zatrudnionych i odpisu podstawowego (37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej).
4.       Fundusz zwiększa się o :
1) darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych,
2)   wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe,
3)   odsetki od środków Funduszu pochodzących od oprocentowanych środków na rachunku bankowym,
4)   inne środki określone w odrębnych przepisach,
5)   nie wykorzystany Fundusz z roku poprzedniego.
5.      Odpisy i zwiększenia tworzą jeden Fundusz.
6.      Podstawą gospodarowania funduszem jest roczny Plan Finansowy Funduszu stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu.
7.      Regulamin, roczny Plan Finansowy Funduszu oraz wszelkie załączniki i zmiany Regulaminu wymagają uzgodnienia z organizacją związkową, działającą na terenie szkoły.
8.      Odpowiedzialność za gospodarowanie oraz administrowanie środkami Funduszu ponosi pracodawca - Dyrektor szkoły.
9.      Środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym.
10. Środki Funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.

III. Przeznaczenie Funduszu
 
§ 4
 1. Zgodnie z art. 53 ust.1a Karty Nauczyciela z odpisu na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych wypłacane jest nauczycielowi do końca sierpnia każdego roku świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach o Funduszu. Wysokość świadczenia jest ustalana proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym.
Dofinansowanie do wypoczynku letniego dla pracownika oraz jego dzieci oraz świadczenie świąteczne w odniesieniu dla pracowników, dla których szkoła Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach nie jest macierzystym zakładem pracy, ustala się w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zatrudnienia.
 1. Przyznanie świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.
3. Komisja ds. socjalnych opracowuje i przedstawia do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły:
a.       raz na kwartał - zaopiniowane wnioski o przyznanie świadczenia z Funduszu, a w wyjątkowych wypadkach poza ww. terminem.
b.      do końca stycznia każdego roku sprawozdanie z rozdziału środków Funduszu w roku poprzednim,
c.       do 15 marca każdego roku - roczny Plan Finansowy Funduszu na rok bieżący - załącznik nr 1.
 1. Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach, w uzgodnieniu z przedstawicielem związków zawodowych zatwierdza w terminie do 20 marca każdego rokuPlan Finansowy Funduszu (załącznik nr 1) oraz roczny Preliminarz dochodów i wydatków Funduszu (załącznik nr 2).
 2. Środki Funduszu nie mogą być wykorzystane na inne, niż zawarte w regulaminie cele, a zobowiązania Funduszu nie mogą przekraczać zgromadzonych na rachunku bankowym środków.
 3. Środkami Funduszu administruje Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach, zgodnie z Regulaminem. Decyzje przyznające pracownikom świadczenia uzgadniane są z przedstawicielem związków zawodowych po rozpatrzeniu wniosku przez Komisję Socjalną Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwana dalej Komisją.
 4. W przypadku ubiegania się o świadczenie przez dyrektora decyzje podejmuje przewodniczący komisji. Decyzję swoją uzgadnia z przedstawicielem związków zawodowych.
 5. Komisja Socjalna ma za zadanie zbierania informacji, rejestracji i kwalifikowania złożonych wniosków i podań zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 6. Pracownik, któremu nie przyznano usług, świadczeń i dopłat z Funduszu, może wystąpić do dyrektora szkoły z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie jego podania, zwracając uwagę na naruszenie Regulaminu.
 7. Wniosek pracownika o ponowne rozpatrzenie prośby winien zawierać :
  1. dane personalne wnioskodawcy
  2. wskazanie usług, świadczeń lub dopłat będących przedmiotem wniosku
  3. wskazanie punktu Regulaminu, który został naruszony.
 1. Wniosek winien być złożony w terminie 7 dni od daty podjęcia przez dyrektora decyzji o nieprzyznaniu świadczenia.
 1. Dyrektor szkoły w terminie 14 dni rozpatruje wniosek i po zasięgnięciu opinii przedstawiciela związków zawodowych podejmuje ostateczną decyzję, powiadamiając o niej wnioskodawcę.
 2. Wysokość pomocy jest uzależniona od możliwości finansowych Funduszu.

IV. Zasady powoływania i działania komisji socjalnej
§ 5
 1. Całość spraw związanych z planowaniem i wykorzystaniem funduszu prowadzi Komisja Socjalna zwana dalej Komisją wybierana jest na posiedzeniu Rady Pedagogicznej (spośród osób wytypowanych przez Radę Pedagogiczną w głosowaniu tajnym i za ich zgodą) i na zebraniu pracowników administracji i obsługi (spośród osób wybranych przez ogół w głosowaniu tajnym).
 2. Skład komisji:
1.             trzy osoby reprezentujące Radę Pedagogiczną,
2.             przedstawiciel związków zawodowych,
3.             przedstawiciel administracji i obsługi,
 1. Komisja wyłania ze swego składu przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.
 2. Kadencja Komisji trwa 3 lata.
 3. Do zadań Komisji należy:
1.      sporządzanie planów wykorzystania środków funduszu,
2.      opracowywanie corocznych aneksów określających maksymalne kwoty dopłat do poszczególnych rodzajów świadczeń socjalnych,
3.      przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o udzielenie pomocy socjalnej oraz podejmowanie w tym zakresie decyzji,
4.      sporządzanie protokołów z odbytych posiedzeń,
5.      przekazywanie dokumentów stanowiących podstawę do dokonania wypłaty lub przelewu przyznanego świadczenia na rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy pracownika,
6.      przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków dotyczących zmian w regulaminie.
 1. Za podawanie nieprawdziwych informacji, przyjmowanych do ustalenia wysokości dopłaty z funduszu, osoba uprawniona może być pozbawiona praw do korzystania ze świadczeń finansowych z funduszu na okres dwóch lat.
 2. Komisja podejmuje decyzje na zasadzie consensusu.
 3. Członkowie Komisji są zobowiązani do zachowania tajemnicy przebiegu posiedzeń, informując osoby zainteresowane tylko o końcowych ustaleniach.
 4. Zainteresowani uzyskaniem pomocy z funduszu winni złożyć pisemne wnioski w wyznaczonych terminach bezpośrednio przewodniczącemu Komisji lub w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach
 5. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 3,4,5,8
W przypadku załącznika nr 3 należy dołączyć udokumentowaną informację dotyczącą dochodów  (średni dochód brutto na osobę za okres 3 miesięcy pomniejszony o czynsz mieszkaniowy)

 
V. Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu
 
§ 6
 1. Ze świadczeń Funduszu korzystać mogą następujące osoby:
1.      pracownicy zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony i nieokreślony oraz na podstawie mianowania,
2.      pracownicy przebywający na urlopach macierzyńskich, wychowawczych i dla poratowania zdrowia,
3.      emeryci i renciści – byli pracownicy szkoły, na których został dokonany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4.      członkowie rodzin wymienionych w ust. 1. pkt 1, czyli: pozostające na utrzymaniu dzieci własne, przysposobione, w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonków (do 18 roku życia, a jeżeli pobierają naukę, to do czasu jej ukończenia, jednak nie dłużej niż do 25 roku życia),
5.      Osobami uprawnionymi do świadczeń są dzieci po zmarłym pracowniku, emerycie lub renciście pobierające z tego tytułu rentę rodzinną (do końca pobierania nauki, nie dłużej niż 25 lat).

VI. Zasady przyznawania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej oraz zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń
 
§ 7
 
1.      Środki Funduszu przeznacza się na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu, w tym:
1.      świadczenia urlopowego dla nauczycieli - raz w roku,
2.      różnych form wypoczynku, takich jak:
a.       wypoczynek organizowany przez pracowników i emerytów i rencistów, na których został dokonany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  we własnym zakresie („wczasy pod gruszą”)dofinansowanie tylko na wniosek pracownika (załącznik nr 7) - raz w roku,
b.      wypoczynek dzieci i młodzieży w formie kolonii, obozów, zimowisk, wczasów rodzinnych, sanatoriów i zielonych szkół, do 18 roku życia lub do ukończenia nauki nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia – raz w roku,
c.       działalność kulturalno - oświatową i rekreacyjno-sportową (dopłaty do biletów wstępu do kin, teatrów, muzeów, imprezy sportowe, turystyczne, rekreacyjne, imprezy kulturalno-oświatowe, itp.);
3.      pomoc (bezzwrotna) finansowa lub rzeczowa dla osób uprawnionych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej lub materialnej, a także szczególnie w przypadkach zdarzeń losowych:
a.         zapomogi w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych (przez to pojęcie należy rozumieć nagłe, niespodziewane, pojedyncze zdarzenia wywołane przyczynami zewnętrznymi, których nie można przewidzieć i są niezależne od człowieka: kradzieże, włamania, pożar, zalanie mieszkania, zniszczenie domu, nieszczęśliwe wypadki powodujące uszczerbek na zdrowiu), długotrwałej choroby lub śmierci osoby uprawnionej lub członka rodziny (osoby uprawnione: współmałżonek, dzieci, rodzice);
b.         wsparcie finansowe dla osób uprawnionych (przyznawane w innych sytuacjach losowych niż opisane w punkcie a) wg potrzeb;
c.         świadczenia rzeczowe (np. paczka świąteczna dla dzieci) - raz w roku,
d.        świadczenia świąteczne – dwa razy w roku;
Świadczenia z ZFŚS są opodatkowane zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26.07.1991 r. (tj. Dz.U.2016. poz.20322 z późniejszymi zmianami).
4.      pomoc w formie pożyczek zwrotnych na cele mieszkaniowe,
5.      inna działalność socjalna zgodna z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

dofinansowanie działalności kulturalno – oświatowej w postaci biletów na imprezy artystyczno – rozrywkowe (50 % ceny biletu maksymalnie 2 razy w roku, ale nie więcej niż 60 zł od biletu – w ramach posiadanych środków)
 
 
Kwota – wg procentów określonych w preliminarzu
Grupa
Dochód przypadający na 1 osobę w rodzinie
%  dofinansowania – wypoczynek pracowniczy
1.
do 1500,00 zł
100 %
2.
od 1501,00 zł do 2500,00 zł
90 %
3.
od 2501,00 zł do 3500,00 zł
80 %
4.
od 3501,00 zł do 4500,00 zł
70 %
5.
od 5501,00 zł do 6500,00 zł
60 %
6.
powyżej 6500 zł
50 %
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dzieci
Grupa
Dochód przypadający na 1 osobę w rodzinie
% dofinansowania wg faktury nie wyższe niż 1500 zł
1.
do 1500,00 zł
100 %
2.
od 1501,00 zł do 2500,00 zł
90 %
3.
od 2501,00 zł do 3500,00 zł
80 %
4.
od 3501,00 zł do 4500,00 zł
70 %
5.
od 5501,00 zł do 6500,00 zł
60 %
6.
powyżej 6500 zł
50 %
 
 
 
7.      wypoczynek organizowany przez pracowników i emerytów i rencistów, na których został dokonany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych we własnym zakresie („wczasy pod gruszą”) dofinansowanie tylko na wniosek pracownika (załącznik nr 7),
 1. częściowe pokrycie kosztów, np. wycieczki (50 % kosztów wyjazdu 1 raz w roku, ale nie więcej niż 80 zł - w ramach posiadanych środków)
 1. finansowanie zakupu paczek dla dzieci pracowników (w wieku od ukończenia 1 roku życia do ukończenia 14 roku życia).

§ 8
 1. Osoby uprawnione ubiegające się o świadczenie socjalne składają każdorazowo pisemne wnioski.
 2. Świadczenie przyznaje się na podstawie wniosku złożonego w sekretariacie szkoły, rozpatrywanego następnie przez komisję socjalną.
 3. Osobie, która nie złoży wniosku w wymaganym terminie można wstrzymać wypłatę świadczeń.
 4. Przynajmniej raz w roku osoby uprawnione składają oświadczenie o wysokości dochodów na członka rodziny. Oświadczenie jest dokumentem w rozumieniu art. 254 kodeksu postępowania cywilnego. Nie złożenie oświadczenia automatycznie lokuje osobę uprawnioną w grupie o najwyższych dochodach.

§ 9
 1. Świadczenie urlopowe przysługuje uprawnionemu pracownikowi raz w roku.
 2. Świadczenia w zakresie indywidualnego wypoczynku pracownika przysługuje uprawnionemu pracownikowi raz w roku.
 3. Wypłata dofinansowania do indywidualnego wypoczynku pracowników obsługi i administracji odbywa się najpóźniej w ostatnim dniu przed rozpoczęciem urlopu.

 
§ 10
 1. W szczególnie trudnej sytuacji materialnej, życiowej lub rodzinnej pracownika, zakład pracy może przyznać zapomogę losową lub socjalną.
 2. Zapomoga losowa może być przyznana raz w roku, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach dwa razy.
 3. Szczegółowe zasady przyznawania zapomóg losowych lub socjalnych przedstawione są w załączniku nr 6

§ 11
 1. Ze środków Funduszu może być udzielona pomoc finansowa na potrzeby mieszkaniowe pracownika w formie pożyczki.
 2. Środki finansowe w ramach Funduszu na cele mieszkaniowe przekazywane są do Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych, przy którym prowadzony jest wspólny fundusz mieszkaniowy placówek oświatowych.
 3. Pożyczki mieszkaniowe przeznaczone są na:
 1. uzupełnienie wkładu mieszkaniowego, zakup mieszkania, spłata kredytu hipotecznego,
 2. płacenie kaucji i opłat wymaganych przy zamianie mieszkania,
 3. remont i modernizację mieszkania lub domu jednorodzinnego,
 4. budowę domu jednorodzinnego lub adaptację pomieszczeń na cele mieszkaniowe.

 
VII. Postanowienia ogólne
 
§ 12
 1. Regulamin Funduszu jest dokumentem ogólnodostępnym.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechne przepisy prawa.
 3. Zmian Regulaminu dokonuje się na piśmie w formie aneksów w trybie przyjętym dla jego ustalania.
 4. Regulamin ZFŚS udostępnia się do wglądu w sekretariacie szkoły oraz bibliotece szkolnej osobom uprawnionym do korzystania z Funduszu.
 5. Wszyscy pracownicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem.
 6. Regulamin wchodzi w życie w dniu podpisania przez dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach i przedstawiciela związków zawodowych.
 
Zakładowa organizacja związkowa
 
 
pieczęć
………………………………………
(data i podpis)
Zatwierdzam
 
 
pieczęć
………………………………………
(data i podpis)
  
Pilne
 
Prezes ZNP podał datę ws. formy i terminu protestu nauczycieli
Reklama
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 3 odwiedzający (25 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=